Kako pridobiti pravico do osebne asistence?

Če želite pridobiti pravico do osebne asistence, jo lahko najdete tukaj:

Vloga za uveljavljanje pravice do osebne asistence, desno VLOGA.

Vlogo izpolnite in jo čim prej pošljite na krajevno pristojen Center za socialno delo!

  • Posameznik lahko vlogo odda na svoji enoti Centra za socialno delo (glede na stalno prebivališče), ki bo vlogo poslala koordinatorju.
  • Po prejeti vlogi koordinator invalidskega varstva pregleda vlogo. V kolikor ta ni popolna, pošlje vlagatelju poziv za dopolnitev vloge. Nato center za socialno delo imenuje komisijo. Na podlagi mnenja komisije center za socialno delo izda odločbo o pravici do osebne asistence, s katero oseba pridobi pravico do osebne asistence.
  • Vlogo skupaj z mnenjem predložite izbranemu izvajalcu, ki nudi storitve osebne asistence. ZRIPS – Zavod za razvijanje in izvajanje podpornih storitev za samostojno življenje je vključen v listo izvajalcev, ki je objavljena na spletni strani MDDSZ (Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve).
  • Skupaj z izvajalcem izdelata izvedbeni načrt. Načrt je pisni dogovor o storitvah osebne asistence, ki jih oseba potrebuje glede na odločbo centra za socialno delo o pravici do osebne asistence. V njem so zapisane vrste nalog, ki jih opravlja osebni asistent, koliko osebnih asistentov bo nalogo opravljalo, kdaj se bo izvajala osebna asistenca pri osebi ter pravice in obveznosti osebe, osebnih asistentov in izvajalca.
  • Podpisan izvedbeni načrt izvajalec osebne asistence pošlje krajevno pristojnemu centru za socialno delo. Vsaj enkrat letno ali po potrebi koordinator preverja izvajanje osebne asistence pri osebi doma in pri izbranem izvajalcu.