Namen in cilji izvajanja osebne asistence

Namen izvajanja osebne asistence  (OA) je omogočiti uporabnikom samostojno in neodvisno življenje v domačem okolju ter s tem prispevati k socialni vključenosti, razvijanju osebnih sposobnosti za vsakdanje življenje, omogočati ohranjanje pridobljenih znanj in veščin ter pridobivanje novih, jim zagotavljati pomoč ter oskrbo pri opravljanju nujnih življenjskih opravil in jim nuditi socialno varnost.

Cilj izvajanja osebne asistence so:

  • zagotavljanje fizične pomoči, s katero je uporabniku omogočeno življenje s svojo družino oziroma izven institucije,
  • razbremenitev družinskih članov,
  • aktivneje odločanje uporabnika o svojih željah in potrebah,
  • vključevanje v širše družbeno okolje,
  • krepitev socialnih spretnosti,
  • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.