Predstavitev zavoda

Predstavitev zavoda

Predstavitev zavoda

Zavod za razvijanje in izvajanje podpornih storitev za samostojno življenje – ZRIPS

je ustanovila Zveza Sožitje z namenom, da:
 

 • izvaja nudenje osebne asistence in pomoči na domu ljudem, ki potrebujejo v vsakdanjem življenju pomoč,
 • izvaja dolgotrajno nego, razvoj tovrstnih socialnih programov
 • organizira in izvaja prostočasne aktivnosti za otroke, invalide in starejše osebe,
 • nudi pomoči ranljivim skupinam prebivalstva v obliki izobraževanj, usposabljanj, svetovanj, mentorstev, strokovne podpore in drugih oblik pomoči.
   

Cilj zavoda je, s partnerskim sodelovanjem, povezovanjem in združevanjem ter izvajanjem programov za različne ciljne skupine, prispevati k nenehnemu razvoju na področjih delovanja zavoda, in sicer:
 

 • skrb za socialno vključenost ranljivih skupin in njihovo sodelovanje v vsakdanjem življenju, zagotoviti samostojnost uporabnika pri opravljanju opravil, ki jih brez pomoči ne zmore;
 • zagotoviti sistemske rešitve za osebno asistenco, s čimer bi se zagotovili redni viri financiranja;
 • organizirati osebno asistenco oz. zagotoviti individualne storitve uporabnikom;
 • zagotoviti enake možnosti in enakopravnost uporabnika v odnosu z drugimi državljani;
 • zagotoviti možnost za aktivno vključevanje uporabnika v običajno okolje in odločanje o lastnem življenju;
 • zagotoviti možnost izbire in neodvisnost uporabnikov in prevzemanje odgovornosti uporabnika;
 • omogočati kvalitetno izrabo prostega časa otrokom, invalidom in starostnikom;
 • omogočiti posameznikom, ki so odvisni od pomoči drugih in potrebujejo dolgotrajno nego ter kvalitetno bivanje v domačem okolju;
 • s pomočjo informiranja, ozaveščanja in izobraževanja spodbujati filantropijo, enakost, družbeno pravičnost, socialno vključenost in posledično višjo kakovost življenja ranljivih skupin prebivalstva;
 • pomagati ranljivim skupinam prebivalstva pri vključevanju v družbeno-socialne procese;
 • spodbujati partnersko sodelovanje in razvijati programe za posamezne ciljne skupine;
 • vzpostavljati sodelovanje in partnerske povezave z javnimi, nevladnimi in drugimi organizacijami na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni, predvsem znotraj EU;
 • zagotavljati pomoč in strokovno podporo posameznikom ali pravnim osebam;
 • si prizadevati za visoko strokovno raven dela zavoda;
 • izvajati mentorstva in druge oblike pomoči za prostovoljce, posameznike, nevladne organizacije in druge pravne osebe.